ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)

มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา

    เลือกภาคการศึกษา :

ปี ภาค รายวิชา อาจารย์บรรยาย
2560 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2560 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2560 1 ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2560 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2560 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2560 1 ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2560 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
2559 2 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง  
2559 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
2559 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 2 ED1088 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายปราโมทย์  อัมพรัตน์
2559 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  
2559 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  
2559 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย นายเกษม  ประพาน
2559 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์  
2559 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์  
2559 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย  
2559 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายเกษม  ประพาน
2559 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2559 1 59ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2559 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  
2559 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2559 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 1 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์   เจริญเกียรติ
2559 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์   เจริญเกียรติ
2559 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระปลัดณรงค์ศักดิ์   เจริญเกียรติ
2559 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ร.ต.อ.มานพไชย  ผลมาตย์
2559 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูประดิษฐบุญธรรม 
2559 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ  
2559 2 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  
2559 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3  
2559 2 ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
2559 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1  
2559 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย ดร.รพีพร  ธงทอง
2559 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.รพีพร  ธงทอง
2559 2 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์
2559 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 2 ED1026 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
2559 1 ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1  
2559 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  
2559 1 ED1077 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
2559 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์  
2559 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
2559 2 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์  
2559 2 SO2013 กฎหมายปกครอง  
2559 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  
2559 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
2559 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ  
2559 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
2559 2 59GE3001 ภาษาไทย  
2559 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย  
2559 2 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์  
2559 2 SO2013 กฎหมายปกครอง  
2559 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์  
2559 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  
2559 2 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
2559 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  
2559 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  
2559 2 PH2011 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายเกษม  ประพาน
2559 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
2559 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย  
2559 1 SO2013 กฎหมายปกครอง  
2559 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง  
2559 1 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2559 1 BU5010 ศาสนศึกษา  
2559 1 ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2559 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน พ.ต.ท.จักรพงษ์  ฟองชัย
2559 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน พ.ต.ท.จักรพงษ์  ฟองชัย
2559 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2559 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2559 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง  
2559 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม  ประพาน
2559 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2559 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม  
2559 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2559 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ ดร.รพีพร  ธงทอง
2559 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง ดร.รพีพร  ธงทอง
2559 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายไทยปัก  เลี้ยงธนารักษ์
2559 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม  ประพาน
2559 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 1 ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2559 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 1 PH1007 อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติวชิรญาณ  บุดดาซุย
2559 1 ED1009 กฎหมายการศึกษา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2559 1 59SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ นายเกษม  ประพาน
2559 1 GS5101 หลักการศึกษาและหลักการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2559 1 ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 1 59ED1015 โครงสร้างภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 1 ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2559 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2559 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2559 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2559 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายสุเรนทร์  หนูจันทร์
2559 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 1 PH1004 มิลินทปัญหา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายพลภัทร  อภัยโส
2559 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2559 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 1 ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้  
2559 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2559 1 PH1016 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 4  
2559 1 PH1010 พุทธจริยศาสตร์  
2559 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์สุดารัตน์  ศักดิ์คำดวง
2559 1 PH1005 อรรถกถาพระวินัยปิฎก นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 1 SO2150 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2559 1 PH1002 วิสุทธิมรรค นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 1 59GE1001 การต่อต้านการทุจริต จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 1 GS3416 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 1 GS3426 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 1 PH1017 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2559 2 PH1015 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 3 พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2559 1 PH1014 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 2  
2559 1 PH1012 พระวินัยปิฎกศึกษา 2  
2559 3 59GE2003 การวางแผนชีวิต นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 2 ED1092 วัฒนธรรมนานาชาติ นายพลภัทร  อภัยโส
2559 2 ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 นายพลภัทร  อภัยโส
2559 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2559 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น นายพลภัทร  อภัยโส
2559 3 59GE2003 การวางแผนชีวิต ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 2 GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 3 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 3 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 2 ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
2559 2 ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2  
2559 3 59GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 3 593006  นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
2559 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 SO2013 กฎหมายปกครอง นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 59GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2559 1 ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 นายพลภัทร  อภัยโส
2559 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายพลภัทร  อภัยโส
2559 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม  
2559 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3  
2559 1 ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ  
2559 1 ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ  
2559 1 ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา  
2559 2 ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
2559 2 59ED1018 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ  
2559 3 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  
2559 1 ED1078 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นายวันชัย  สาริยา
2559 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2  
2559 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1  
2559 2 59ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
2559 2 ED1004 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู  
2559 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง  
2559 2 ED1090 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา  
2559 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม  
2559 1 ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นายพลภัทร  อภัยโส
2559 1 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  
2559 2 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  
2559 2 PH1036 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางพุทธศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 3 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 3 BU5010 ศาสนศึกษา อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2559 3 59GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 3 BU5005 พุทธวิถีไทย  
2559 2 ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้  
2559 3 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  
2559 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  
2559 1 ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู  
2559 2 ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
2559 2 ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ  
2559 1 59SO2117 ปรัชญาการเมือง นางจันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์
2559 1 ED1086 ภาษาอังกฤษสำหรับครู  
2559 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์ชื่นอารมณ์  จันทร์พินิจรัตน์
2559 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 2 PH1018 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 2 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 1 59BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2559 2 59ED1016 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 2 ED1111 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2559 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.จักรพงษ์  ฟองชัย
2559 1 GS5423 สัมมนาการบริหารการศึกษา  
2559 2 ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2559 2 ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2559 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา  
2559 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2559 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2559 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 2 59GE3001 ภาษาไทย อาจารย์ชื่นอารมณ์  จันทร์พินิจรัตน์
2559 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์  
2559 1 GS5427 ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2559 2 ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2559 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2559 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 2 PH1006 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  
2559 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2559 2 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2559 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 2 59SO2103 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2559 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2559 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 2 59BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2559 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2559 3 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2559 2 59BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พระครูสุตคุณวัตร 
2559 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน  
2559 1 SO2013 กฎหมายปกครอง พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท  ขุมดินพักษ์
2559 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท  ขุมดินพักษ์
2559 1 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พระมหาประยุทธ ปวรญฺญู  ร่มจันทร์
2559 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย อาจารย์สุระ  สุขแป
2559 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายสุเรนทร์  หนูจันทร์
2559 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง พระมหาน้อย กิตฺติภทฺโท  ขุมดินพักษ์
2559 2 59GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อาจารย์สุดารัตน์  ศักดิ์คำดวง
2559 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2559 2 59BU5005 พุทธวิถีไทย ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2559 2 GS5102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา  
2559 2 GS5527 วิทยานิพนธ์  
2559 1 ED1091 วัฒนธรรมไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2559 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์  
2559 2 59BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.  น้อยวัน
2559 2 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.  น้อยวัน
2559 1 ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2559 2 PH1008 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2559 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา  
2559 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง  
2559 1 59GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง  
2559 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2559 2 59GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2559 2 ED1080 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2559 1 59BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  
2559 2 59SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.  น้อยวัน
2559 2 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน ร.ต.อ.มานพไชย  ผลมาตย์
2559 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ พระปลัดณรงค์ศักดิ์   เจริญเกียรติ
2559 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา  
2559 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย  
2559 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2558 2 ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ  
2558 2 ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ  
2558 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม อาจารย์เรืองฤทธิ์  คงอยู่
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2558 1 ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู  
2558 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2558 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน พระครูประดิษฐบุญธรรม 
2558 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  
2558 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  
2558 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  
2558 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2558 2 BU5005 พุทธวิถีไทย  
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2  
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระครูประดิษฐบุญธรรม 
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระครูประดิษฐบุญธรรม 
2558 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์สุดารัตน์  ศักดิ์คำดวง
2558 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 อาจารย์สุดารัตน์  ศักดิ์คำดวง
2558 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์สมบัติ  เสริฐผล
2558 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายพลภัทร  อภัยโส
2558 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นายพลภัทร  อภัยโส
2558 1 GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นายพลภัทร  อภัยโส
2558 2 ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 นายพลภัทร  อภัยโส
2558 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายพลภัทร  อภัยโส
2558 2 PH1008 ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์ นายพลภัทร  อภัยโส
2558 2 ED1114 ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสำนักงาน นายพลภัทร  อภัยโส
2558 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายพลภัทร  อภัยโส
2558 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นายพลภัทร  อภัยโส
2558 1 ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 นายพลภัทร  อภัยโส
2558 1 GE3019 ภาษาไทย  
2558 2 GE3019 ภาษาไทย  
2558 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อาจารย์สุดารัตน์  ศักดิ์คำดวง
2558 3 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  
2558 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์  
2558 2 GS3311 กฎหมายมหาชน ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2558 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์
2558 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์
2558 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 2 GS3102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์
2558 2 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 1 SO2013 กฎหมายปกครอง ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2558 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 2 PH1006 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  
2558 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 1 PH1014 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 2  
2558 2 GS5004 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา  
2558 2 GS3311 กฎหมายมหาชน ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 2 ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
2558 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  
2558 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2558 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 3 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 2 PH1018 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 2 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 1 ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ  
2558 1 ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ  
2558 2 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 3 BU5005 พุทธวิถีไทย นายสุทิน  เลิศสพุง
2558 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์สุระ  สุขแป
2558 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์สุระ  สุขแป
2558 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม  
2558 2 GE3019 ภาษาไทย อาจารย์สุระ  สุขแป
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1  
2558 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3  
2558 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายบรรจบ  โชติชัย
2558 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายบรรจบ  โชติชัย
2558 1 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายบรรจบ  โชติชัย
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1  
2558 2 SO2013 กฎหมายปกครอง  
2558 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ  
2558 2 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย  
2558 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
2558 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง  
2558 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์สุระ  สุขแป
2558 1 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์  
2558 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  
2558 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม  
2558 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ร.ท. ดร.พรชัย  หะพินรัมย์
2558 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ร.ท. ดร.พรชัย  หะพินรัมย์
2558 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ร.ท. ดร.พรชัย  หะพินรัมย์
2558 2 PH1011 พระวินัยปิฎกศึกษา 1  
2558 2 ED1008 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2558 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2558 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2558 1 ED1006 การศึกษาพิเศษ นางสาวกรรณิกา  ไวโสภา
2558 2 SO2013 กฎหมายปกครอง  
2558 1 GE4027 สถิติเบื้องต้น  
2558 1 GE2009 ไทยศึกษา  
2558 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
2558 1 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม  
2558 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  
2558 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3  
2558 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย  
2558 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น  
2558 2 ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
2558 1 ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 3 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  
2558 1 ED1007 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2558 3 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย  
2558 1 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 1 GE2009 ไทยศึกษา อาจารย์สุระ  สุขแป
2558 1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  
2558 1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  
2558 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์สุระ  สุขแป
2558 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย  
2558 2 GS3203 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  
2558 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น  
2558 2 SO2041 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์  
2558 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  
2558 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
2558 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน  
2558 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น  
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2  
2558 1 GE2009 ไทยศึกษา  
2558 2 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  
2558 3 SO2023 ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม  
2558 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา  
2558 2 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  
2558 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  
2558 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง  
2558 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน  
2558 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย  
2558 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ  
2558 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  
2558 1 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน  
2558 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
2558 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
2558 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์  
2558 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
2558 1 GS5309 หลักการบริหารและการจัดการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 2 PH2011 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 PH1002 วิสุทธิมรรค นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 1 GE2009 ไทยศึกษา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 1 PH1022 ธรรมบทศึกษา 1 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2558 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.จักรพงษ์  ฟองชัย
2558 2 SO2019 การสืบสวนและสอบสวน พ.ต.ท.จักรพงษ์  ฟองชัย
2558 1 GS5427 ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 2 ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 1 ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้ รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 1 ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 2 BU5010 ศาสนศึกษา พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 2 BU5010 ศาสนศึกษา พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 2 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 2 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 1 BU5010 ศาสนศึกษา  
2558 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3  
2558 3 BU5010 ศาสนศึกษา อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ ดร.รพีพร  ธงทอง
2558 2 ED1072 โครงสร้างภาษาอังกฤษ นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2558 2 ED1111 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง
2558 2 PH1015 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 3  
2558 2 GS5527 วิทยานิพนธ์  
2558 2 PH1003 พุทธปฏิภาณ  
2558 2 PH1013 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 1  
2558 2 ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 2 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 1 GS3005 สารัตถะพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2558 2 SO2011 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 2 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 2 GS5429 สถิติสำหรับการจัยทางการบริหารการศึกษา รศ.ดร. พิมพ์อร  สดเอี่ยม
2558 2 ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้ รศ.ดร. พิมพ์อร  สดเอี่ยม
2558 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 2 GS5527 วิทยานิพนธ์  
2558 1 ED1077 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2558 1 GE3019 ภาษาไทย ร.ท. ดร.พรชัย  หะพินรัมย์
2558 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 1 GE2009 ไทยศึกษา ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายเกษม  ประพาน
2558 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายเกษม  ประพาน
2558 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม  ประพาน
2558 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 1 ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 1 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2558 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2558 1 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2558 1 SO2013 กฎหมายปกครอง นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2558 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม  ประพาน
2558 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ร.ท. ดร.พรชัย  หะพินรัมย์
2558 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา ร.ท. ดร.พรชัย  หะพินรัมย์
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 BU5010 ศาสนศึกษา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระกฤษฎา  ขนฺติโก
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 พระมหาธานินทร์  กลิ่นหอม,ดร.
2558 2 PH1009 ประวัติวรรณคดีบาลี  
2558 2 GS5004 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา  
2558 1 SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน อาจารย์ฎามณี  ลีกระจ่าง
2558 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเกษม  ประพาน
2558 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายเกษม  ประพาน
2558 1 ED1009 กฎหมายการศึกษา  
2558 1 GS5101 หลักการศึกษาและหลักการเรียนรู้  
2558 1 BU5005 พุทธวิถีไทย  
2558 1 PH1005 อรรถกถาพระวินัยปิฎก นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 1 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ท.กิติพัฒน์  จิระชนะพันธ์
2558 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 2 GS5312 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2558 1 GS5007 ระเบียบวิธีวิจัย  
2558 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  
2558 2 BU5010 ศาสนศึกษา อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2558 1 ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2558 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 1 PH1017 พระอภิธรรมปิฎกศึกษา 1 พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2558 1 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 2 GS3203 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.เสงี่ยม  ศิริสวัสดิ์
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  
2558 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  
2558 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม นายสุขชัย  วงษ์จันทร์
2558 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2558 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  
2558 2 GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2558 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2558 2 ED1080 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2558 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา  
2558 1 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายสุขชัย  วงษ์จันทร์
2558 1 ED1091 วัฒนธรรมไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 2 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 2 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย อาจารย์เรืองฤทธิ์  คงอยู่
2558 1 49SO1002 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม อาจารย์เรืองฤทธิ์  คงอยู่
2558 3 SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2558 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์เรืองฤทธิ์  คงอยู่
2558 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม อาจารย์เรืองฤทธิ์  คงอยู่
2558 3 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2558 1 PH1012 พระวินัยปิฎกศึกษา 2 พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2558 2 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์เรืองฤทธิ์  คงอยู่
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1  
2558 2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1  
2558 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2558 2 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2558 2 ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2558 2 ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2558 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2558 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2558 1 GS3310 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์  อนนท์จารย์
2558 2 GE3019 ภาษาไทย  
2558 1 PH1010 พุทธจริยศาสตร์  
2558 2 GS5004 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา  
2558 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 1 GS5523 สัมมนาการบริหารการศึกษา  
2558 1 GS3101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2558 1 GS3426 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2558 1 GS3007 ระเบียบวิธีวิจัย รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์
2558 1 GS3005 สารัตถะพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร์
2558 1 GS3308 ทฤษฎีการเมืองและสังคม ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 2 GS5004 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา  
2558 1 GS3308 ทฤษฎีการเมืองและสังคม ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2558 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ อาจารย์วีรนุช  พรมจักร์
2558 3 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย นายเกษม  ประพาน
2558 1 GS5003 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  
2558 1 GS5005 สารัตถะพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก  
2558 2 GS5102 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา  
2558 1 GS5308 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา  
2558 2 GS5310 นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
2558 1 GS5523 สัมมนาการบริหารการศึกษา  
2558 1 GS5427 ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา  
2558 2 GS3309 การเมืองและนโยบายสาธารณะ ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 2 GS3309 การเมืองและนโยบายสาธารณะ ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 2 GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 1 GS3007 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.สุรพล  พรมกุล
2558 2 GS3102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผศ.ดร.สุขพัฒน์  อนนท์จารย์
2558 1 GS3101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2558 2 PH1023 ธรรมบทศึกษา 2  
2558 2 GS3006 ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2558 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2  
2558 1 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  
2558 1 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2558 1 GS3416 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 1 GS3204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางรัฐศาสตร์ ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 2 GS3006 ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2558 2 GS5006 ทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน  
2558 1 GS3204 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางรัฐศาสตร์ ดร.ปดิษฐ์  คำดี
2558 3 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2558 1 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2558 2 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระนิทัศน์  ธีรปญฺโญ
2557 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย นายเกษม  ประพาน
2557 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายเกษม  ประพาน
2557 1 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายเกษม  ประพาน
2557 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม  ประพาน
2557 1 GS5007 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 PH1001 พุทธปรัชญาเถรวาท นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 2 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 1 GS5523 สัมมนาการบริหารการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 2 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2557 2 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2557 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2557 2 PH1023 ธรรมบทศึกษา 2 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายเกษม  ประพาน
2557 2 SO2024 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย นายเกษม  ประพาน
2557 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายเกษม  ประพาน
2557 2 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายเกษม  ประพาน
2557 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2557 2 PH1033 หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 2 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 2 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นายวุฒิพงศ์  เนติธีรัตน์
2557 1 GS5007 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 2 ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 1 ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้ รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2557 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2557 1 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2557 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์
2557 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 PH1019 ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2557 1 SO2040 กระบวนการฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2557 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2557 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2557 1 PH1022 ธรรมบทศึกษา 1 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 1 PH1004 มิลินทปัญหา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 1 PH1016 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 4 นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 GS5309 หลักการบริหารและการจัดการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2557 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 2 ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์
2557 1 GE2009 ไทยศึกษา ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2557 1 SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2557 1 BU5005 พุทธวิถีไทย  
2557 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นางถนอมศรี  เหลาหา
2557 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาคำสัน  วิสุทฺธิญาโณ ดร.
2557 1 GS5309 หลักการบริหารและการจัดการศึกษา รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2557 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2557 1 GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2557 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์
2557 1 SO2007 ระเบียบวิธิวิจัยทางสังคมศาสตร์ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญทรัพย์
2557 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2557 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2557 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2557 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2557 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2557 2 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2557 3 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์  วิสุทธาจาโร
2557 3 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายเกษม  ประพาน
2557 3 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2557 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์  อนนท์จารย์
2557 1 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.สุขพัฒน์  อนนท์จารย์
2557 2 ED1111 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2557 1 BU5010 ศาสนศึกษา พระครูปริยัติสาทร  วราวุธ สีลาวุโธ,ดร.
2557 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 GS5312 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2557 2 GS5312 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2557 2 PH1013 พระสุตตันตปิฎกศึกษา 1 นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 1 GS5312 การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ รศ.ดร.บุญช่วย  ศิริเกษ
2557 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 3 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นางถนอมศรี  เหลาหา
2557 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นางถนอมศรี  เหลาหา
2557 1 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2557 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2557 1 GE1001 มนุษย์กับสังคม นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2557 2 49BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 พระฤทธิชัย  จนุทโชโต
2557 3 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2557 2 GE3019 ภาษาไทย นายนิพนธ์  เหลาหา
2557 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาคำสัน  วิสุทฺธิญาโณ ดร.
2557 2 49BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา พระมหาคำสัน  วิสุทฺธิญาโณ ดร.
2557 2 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน พระมหาคำสัน  วิสุทฺธิญาโณ ดร.
2557 2 GE3019 ภาษาไทย นายนิพนธ์  เหลาหา
2556 2 49ED2032 สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย อาจารย์หยาดมณี  ขามธาตุ
2556 2 49ED2014 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายตันติกร  โนนศรี
2556 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นายตันติกร  โนนศรี
2556 2 49ED1026 กฎหมายการศึกษา ดร.สายสมร  ศักดิ์คำดวง
2556 2 49ED1015 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2556 2 49ED1009 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2556 1 49ED1087 ภาษาอังกฤษสำหรับครู นายวันชัย  สาริยา
2556 1 GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 นายวันชัย  สาริยา
2556 1 BU5005 พุทธวิถีไทย ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2556 1 SO2013 กฎหมายปกครอง อาจารย์อภิรตี  ภาณุมาศ
2556 2 49ED1103 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2556 2 49ED2078 สัมมนาการประถมศึกษา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 2 49PH2010 พุทธตรรกวิทยา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 2 49ED1017 การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการเรียนรู้ นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2556 2 SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ พระมหาเชาวฤทธิ์  ทรัพย์สวัสดิ์
2556 2 49SO2019 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา พระมหาเชาวฤทธิ์  ทรัพย์สวัสดิ์
2556 2 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง พระมหาเชาวฤทธิ์  ทรัพย์สวัสดิ์
2556 2 SO2004 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระมหาเชาวฤทธิ์  ทรัพย์สวัสดิ์
2556 2 49ED1113 โครงงานภาษาอังกฤษ อาจารย์วรีพร  ชาติชนะ
2556 2 49ED1080 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาจารย์วรีพร  ชาติชนะ
2556 2 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2556 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2556 1 49ED2011 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2556 2 49ED2031 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2556 2 49ED2071 นวัตกรรมการศึกษาระดับประถมศึกษา อาจารย์อรรถพร  บุญมา
2556 2 GE4027 สถิติเบื้องต้น อาจารย์นราธิป  บุญมา
2556 2 49ED1100 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2556 1 SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง อาจารย์กิตติรัชน์  บุญเกาะ
2556 1 GS5308 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์
2556 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา พระมหาเชาวฤทธิ์  ทรัพย์สวัสดิ์
2556 1 49ED2014 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 PH1010 พุทธจริยศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 1 49BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 1 49PH2028 พุทธจริยศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 1 49ED1010 การศึกษาแบบเรียนรวม อาจารย์ทองคำ  ถนอมผล
2556 1 49ED1089 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 1 49ED1086 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 1 GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 1 GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 1 49ED2010 พระพุทธศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 1 PH1001 พุทธปรัชญาเถรวาท นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 1 GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2556 1 49ED1011 การพัฒนาและการจัดการหลักสูตร อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2556 1 49ED2014 การวิจัยกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์หยาดมณี  ขามธาตุ
2556 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 2 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อาจารย์ณัฐปราย์  ชัยสินคุณานันท์
2556 2 49ED1100 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 2 49SO1024 หลักการบริหาร ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 PH1023 ธรรมบทศึกษา 2 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 2 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 1 49ED2049 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับประถมศึกษา นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 1 49PH1003 วิสุทธิมรรค นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 2 49ED2051 การวิจัยสำหรับครูประถมศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 49SO2009 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 49PH1036 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 GS5101 หลักการศึกษาและหลักการเรียนรู้ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 GS5007 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 49ED1026 กฎหมายการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 PH1022 ธรรมบทศึกษา 1 นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายทวีศักดิ์  ใครบุตร
2556 1 49ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ชัยศนันทน์  สมปัญญาธิวงศ์
2556 1 49ED2075 เทคนิคตการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อาจารย์บันทะชัย  ภูพิมทอง
2556 2 49PH2318 ศาสนาปรัชญา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 1 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ นายเกษม  ประพาน
2556 3 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายเกษม  ประพาน
2556 1 GS5007 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 GS5101 หลักการศึกษาและหลักการเรียนรู้ ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 2 49ED2051 การวิจัยสำหรับครูประถมศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 49SO1024 หลักการบริหาร ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 49SO2009 ระเบียบวิธีวิจัย ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 3 49ED2023 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์พิกุล  น้อยนาเพียง
2556 1 SO2005 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง นายเกษม  ประพาน
2556 1 49SO2007 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง นายเกษม  ประพาน
2556 1 49SO2308 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายเกษม  ประพาน
2556 1 49ED1026 กฎหมายการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 1 GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ท.กิติพัฒน์  จิระชนะพันธ์
2556 3 49ED2008 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์กุหลาบ  ภูมาก
2556 1 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายเกษม  ประพาน
2556 1 49ED1113 โครงงานภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2556 1 49ED1113 โครงงานภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2556 3 SO2013 กฎหมายปกครอง ร.ต.ต.บุญถม   วิสาหาญ
2556 1 SO2016 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น นายเกษม  ประพาน
2556 2 SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง นายปรเมษฐ์  ปานิคม
2556 3 SO2021 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2556 3 49SO2021 กฎหมายระหว่างประเทศ นายธนวรรธน์  ตรีศูนย์
2556 3 SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2556 3 49ED2006 การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ฯ อาจารย์หยาดมณี  ขามธาตุ
2556 1 49ED1089 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 2 GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2556 2 49ED1093 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2556 2 PH1003 พุทธปฏิภาณ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2556 2 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย นายวิเศษ  โสนะชัย
2556 1 SO2014 นโยบายต่างประเทศของไทย ดร.ปรัชญา  มีโนนทองมหาศาล
2556 2 49ED2029 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย อาจารย์พิกุล  น้อยนาเพียง
2556 3 49ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 GS5310 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล
2556 2 SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ พ.ท.กิติพัฒน์  จิระชนะพันธ์
2556 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายเกษม  ประพาน
2556 2 SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา นายเกษม  ประพาน
2556 2 SO2036 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายเกษม  ประพาน
2556 2 49ED1081 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2556 1 49ED1080 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2556 1 49ED1084 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2556 2 SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์ นายเกษม  ประพาน
2555 2 49PH1002 พระพุทธศาสนามหายาน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2555 2 49ED1103 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 1 49ED2075 เทคนิคตการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นายนพลักษณ์  นานวน
2555 2 49ED1103 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 1 49ED1096 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 2 49ED2032 สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย อาจารย์พิกุล  น้อยนาเพียง
2555 1 SO2022 พลวัตรการเมืองการปกครองของไทย นายเกษม  ประพาน
2555 2 49ED1103 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 1 49PH1032 พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2555 2 ฺBU5009  นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2555 1 49ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2555 1 49ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2555 2 49ED1089 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2555 2 49ED1100 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2555 2 49ED1084 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2555 2 49ED2031 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์หยาดมณี  ขามธาตุ
2555 1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2555 2 GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์ นายเตชทัต  ปักสังขาเนย์
2555 1 49ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 2 49ED1084 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 2 49ED1015 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2555 1 49ED2011 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2555 1 49ED1007 จิตวิทยาสำหรับครู อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2555 2 49ED1007 จิตวิทยาสำหรับครู อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2555 3 49ED1010 การศึกษาแบบเรียนรวม อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2555 1 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2555 1 SO2001 รัฐศาสตร์เบื้องต้น อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2555 1 49SO2002 ระบบรัฐสภาไทย อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2555 3 SO2002 ระบบรัฐสภาไทย อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2555 2 49ED2012 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อาจารย์สุนทร  สมลือแสน
2555 1 49ED1089 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2555 3 49SO2011 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง พ.ท.กิติพัฒน์  จิระชนะพันธ์
2555 3 49SO2011 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง อาจารย์อภิรตี  ภาณุมาศ
2555 3 49SO2021 กฎหมายระหว่างประเทศ อาจารย์อภิรตี  ภาณุมาศ
2555 1 49ED1113 โครงงานภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2554 1 49GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2554 2 49SO2304 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2554 1 49GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา
2554 1 49SO2011 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2554 2 49ED1103 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2554 2 49ED1084 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2554 1 49ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2554 2 49ED1079 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2554 2 49SO2011 กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2553 2 49ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 2 49ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 2 49ED1079 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 2 1541311 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ อาจารย์ละอองดาว  ชาทองยศ
2553 2 49ED2042 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 1 49ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 2 49ED1079 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 1 49GE3024 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2553 1 49ED1073 การเขียนภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2552 1 49ED1073 การเขียนภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2552 2 49SO2008 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ จ.ส.อ.สถิตย์  กรมทอง
2552 1 49ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2552 2 49ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2552 2 49ED1073 การเขียนภาษาอังกฤษ นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2552 1 49ED1075 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและการออกเสียง อาจารย์ยุพาพร  คูเวนเบิร์ก
2551 2 49ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู นายประภาส  ลาวัลย์ศิริ
2 1 BU5005 พุทธวิถีไทย นายปรเมษฐ์  ปานิคม