ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
เลือกปี
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เอกสาร
- 26-8-2557 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
- 23-6-2557 ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการลงทุนและการหาผลประโยชน์เข้ากองทุนเงินสะสมของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗
- 23-6-2557 ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีในการรับ เก็บรักาาและจ่ายเงินกองทุนสะสมของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๗
- 13-3-2557 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๗
- 1-5-2557 ประกาศเรื่องการส่งเสริมการผลิตตำราตำราและเอกสารทางวิชาการ ๒๕๕๗
- 22-2-2556 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
- 22-2-2556 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ