ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
หมวดหมู่
ประเภท เรื่อง เอกสาร
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาาลัย ว่าด้วย การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย เงินชดเชย พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วย วิธีการงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๕๖
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๓
ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์ พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔