ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
หมวดหมู่
ประเภท เรื่อง เอกสาร
งานประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเอกสารสัญญางานวิจัย
งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2556
งานประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
งานประกันคุณภาพการศึกษา หนังสือรับรองจาก สมศ. รอบ 3
งานประกันคุณภาพการศึกษา หนังสือเชิญเข้าร่วมการตรวจและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
งานประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556