ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานด้วย Internet Explore ให้ท่านใช้ Google Chrome แทน)
เลือกปี
เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง เอกสาร
001 1-1-2559 วุฒิการศึกษา อ.ประจำหลักสูตร
3 12-12-2558 ,,,,,,,,,,,,/////////
02 12-1-/ถถึ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ปี๒๕๕๗
01 11-1-2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดูแลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ ๙
028 14-5-2557 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๗
049 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตตำราและเอกสารทางวิชาการ๕๗
047 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ๕๗
045 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์การศึกษาชุมแพ ๕๗
048 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ๕๗
051 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง ๕๗
050 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการหลักสูตรการบริหารการศึกษา ๕๗
046 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ๕๗
044 1-6-2557 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาชุมแพ ๕๗
043 1-6-2557 คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง มอบภาระงานปี๒๕๕๗
075/2556 21-10-2556 คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
076/2556 26-10-2556 คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
074/2556 25-10-2556 คำสั่ง การมอบหมายภาระงานรับผิดชอบของบุคลากรประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์
073/2556 8-11-2556 คำสั่ง มอบหมายภาระงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่